ផ្តល់ឲ្យលីកាដូតាមរយៈអ៊ិនធើណិត

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ អង្គការលីកាដូ ផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ជនរងគ្រោះ និងសាក្សី ក្នុងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ រួមជាមួយការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសង្គម និងកំណែទម្រង់ផ្នែកច្បាប់។ ការងាររបស់អង្គការលីកាដូមានសារៈសំខាន់ណាស់ នៅកម្ពុជា ពីព្រោះសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនៅទីនេះកម្រទទួលបានការគោរព។

វិភាគទានផ្ទាល់របស់អ្នកមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ ក្នុងការការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ជួយយើងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ។ វិភាគទានចំពោះលីកាដូទាំងអស់ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ ដើម្បីទ្រទ្រង់កម្មវិធីរបស់យើង នៅកម្ពុជា។ (សូមមើលឈ្មោះម្ចាស់ជំនួយរបស់យើង នាពេលអតីកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល នៅទីនេះ)

សូមជ្រើសរើសមធ្យោបាយក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ដែលមានសុវត្ថិភាព...

Give2Asia

អ្នកអាចជួយឧបត្ថម្ភអង្គការលីកាដូ តាមរយៈផ្តល់ជាវិភាគទានដល់មូលនិធិពិសេសមួយ ដែលបង្កើតឡើងដោយ Give2Asia សម្រាប់អង្គការរបស់យើងតែមួយគត់។ មធ្យោបាយបែបនេះ ជួយឲ្យអ្នកផ្តល់វិភាគទាន ដោយមិនចំបាច់កាត់ ពន្ធបានយ៉ាងងាយស្រួល។ វិភាគទាន ដែលមានចំនួនចាប់ពី ៥០ ដុល្លារ ឡើងទៅ នឹងទទួលបានលិខិតថ្លែងអំណរគុណមួយ និងវិក្ក័យបត្រ សម្រាប់ជាព័ត៌មានដល់ទូទាត់ពន្ធរបស់អ្នក។

Donate Online

វិភាគទានមិនតាមរយៈអ៊ិនធើណិតដ៏ងាយស្រូល

អ្នកអាចផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖:

Pay to:
 Bank Name:JPMorgan Chase Bank
 Address:New York, NY, USA
 Swift Code:CHASUS33

In favour of:
 Bank Name: Foreign Trade Bank of Cambodia
 Address:3 Vithei Kramuon Sar, Phnom Penh, Cambodia
 Account Number:001 1 002516
 Swift Code:FTCCKHPP

For further credit to:
 Name:LICADHO
 Account Number:010 30 400 006166-3
 Address:#16, Street 99, Boeung Trabek, Phnom Penh, Cambodia