ឧបករណ៍​ចាក់​សំឡេង

មាតិកា​សំឡេង៖ ការរួច​ខ្លួនពី​បទ​ល្មើស៖ ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ចំពោះ​បទល្មើស​រំលោភ​សេពសន្ថវៈ ក្នុងប្រព័ន្ធ​តុលាការ​កម្ពុជា

ថ្ងៃទី​៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦ កម្រងសម្លេង​នេះ បង្ហាញពីភស្តុតាង​នៃភាពទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំង​នៃប្រព័ន្ធតុលាការ​កម្ពុជា ក្នុងការ​ស៊ើបអង្កេត និងចាត់ការលើ​ករណីរំលោភសេពសន្ថវៈ​លើស្ត្រី និងកុមារ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ កម្រងសម្លេង​ស្តីពីរបាយការណ៍នេះ ផ្តល់នូវព័ត៌មានលំអិត​អំពីកំហុសជាលក្ខណៈ​ប្រព័ន្ធដូចជា៖ អំពើពុករលួយ អាកប្បកិរិយារើស​អើសទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រី ការបកស្រាយច្បាប់​ដោយមិនត្រឹមត្រូវ និងកង្វះខាតធនធាន​ជាច្រើន ដែលកត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យជនល្មើសជាច្រើន​ក្នុងករណីរំលោភសេ​ពសន្ថវៈទទួលនូវទោសកម្រិតស្រាល​យ៉ាងខ្លាំង ឬក៏មិនទទួល​ទោសទាំងស្រុងថែមទៀតផង។

Download: ទាញយក​មាតិកា​សំឡេង​ទាំងមូល
Download: ទាញយក​ជំពូក​មាតិកា​សំឡេង


0%

33%

0%