របាយការណ៍សង្ខេប

អ្នក​សារ​ព័ត៌​មាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៣

ចេញផ្សាយ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣

របាយ​ការណ៍​សង្ខេប​នេះ ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌​មាន​សង្ខេប​អំពី​អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន​ទាំង​អស់ ​ដែល​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ១៩៩៣។

 មើលឯកសារនេះជាភាសាខ្មែរ
 (PDF, 114.16 KBs)
 មើលឯកសារនេះជាភាសាអង់គ្លេស
 (PDF, 139.32 KBs)