ឱកាសការងារ

ជំនួយការមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុ

បច្ចុប្បន្ន អង្គការលីកាដូត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីចំនួន ១ នាក់ ដែលមាន សមត្ថភាពដើម្បីបំពេញការងារ ក្នុងមុខតំណែងជា ជំនួយការមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូភ្នំពេញ។ ជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុនឹងបំពេញការងារមានរយៈពេលខ្លីមិនលើសពី៦ខែ។

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ : ១០ ខែកក្កដា ២០១៧ / បិទបញ្ជីចំរាញ់បេក្ខភាព : ១២ ខែកក្កដា ២០១៧ / កាលបរិច្ឆេទសម្ភាសន៍ : ១៤ ខែកក្កដា ២០១៧ /

View full description...

អ្នកហាត់ការ រដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស

បច្ចុប្បន្ន អង្គការលីកាដូត្រូវការជ្រើសរើស អ្នកហាត់ការ ចំនួន ១១នាក់ ដើម្បីជួយការងារផ្នែករដ្ឋបាលនិងធនធានមនុស្ស (១នាក់នៅការិយាល័យនីមួយៗ) នៃការិយាល័យអង្គការលីកាដូខេត្តពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ធំ ស្វាយរៀង រតនគិរី កំពង់ស្ពឺ ព្រះសីហនុ កំពត និងកោះកុង។ អ្នកហាត់ការដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងទទួលបាននូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ថ្លៃអាហារនិងការធ្វើដំណើរ នៅពេលមានបេសកកម្មការងារ។ អ្នកហាត់ការនឹងបំពេញការងារក្នុងរយៈពេលពី ៣ ទៅ ៥ខែ

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ: ១៨ សីហា ២០១៧ / បិទបញ្ជីចំរាញ់បេក្ខភាព: ២៤ សីហា ២០១៧ / កាលបរិច្ឆេទនៃការសម្ភាសន៍ (នៅខេត្ត): ២៨-៣១ សីហា ២០១៧ /

View full description...

Pharmacist

LICADHO is seeking one qualified candidate to fill the positions as Pharmacist for LICADHO’s Phnom Penh office. The purpose of this position is to effectively manage pharmaceutical work and support the medical team.

Application deadline : August 23, 2017 / Announcement of short list : August 25, 2017 / Interview : August 30, 2017 /

View full description...

ជំនួយការផ្នែករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

បច្ចុប្បន្ន អង្គការលីកាដូត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន១នាក់ ដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញការងារ ក្នុងមុខតំណែងជា ជំនួយការផ្នែករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ បុគ្គលិកដែលបានជ្រើសរើស នេះមានកាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវចម្បងៗដូចខាងក្រោម៖

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ : ០១ ខែ កញ្ញា ២០១៧ / បិទបញ្ជីចំរាញ់បេក្ខភាព : ០៥ ខែ កញ្ញា ២០១៧ / កាលបរិច្ឆេទសំភាសន៍ : ០៧ ខែ កញ្ញា ២០១៧ /

View full description...

អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងតស៊ូមតិ

បច្ចុប្បន្ន អង្គការលីកាដូត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ០១នាក់ ដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញការងារក្នុងតំណែងជា អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងតស៊ូមតិ ប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ បុគ្គលិកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនេះ មានកាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវចម្បងៗដូចខាងក្រោម។

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ : ០១ ខែ កញ្ញា ២០១៧ / បិទបញ្ជីចំរាញ់បេក្ខភាព : ០៥ ខែ កញ្ញា ២០១៧ / កាលបរិច្ឆេទសំភាសន៍ : ០៨ ខែ កញ្ញា ២០១៧ /

View full description...

អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ប្រចាំ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

បច្ចុប្បន្ន អង្គការលីកាដូត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ០១នាក់ ដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញការងារក្នុងតំណែងជា អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ បុគ្គលិកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនេះ មានកាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវចម្បងៗដូចខាងក្រោម។

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ : ០១ ខែ កញ្ញា ២០១៧ / បិទបញ្ជីចំរាញ់បេក្ខភាព : ០៥ ខែ កញ្ញា ២០១៧ / កាលបរិច្ឆេទសំភាសន៍ : ០៨ ខែ កញ្ញា ២០១៧ /

View full description...