វីដេអូ

ពីផ្ទះទៅពន្ធនាគារ៖ ប្រវត្តិនៃការរំលោភយកដី

ចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី​២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២

ការផ្តោតទៅលើ​ករណីអ្នកភូមិបឹងកក់ និងអ្នកភូមិបុរីកីឡា វីដេអូនេះ​បង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់​នៃការរំលោភយកដីធ្លី​ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ​នៅកម្ពុជា និងបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពប្រឈមមុខ​នឹងគ្រោះថ្នាក់របស់​សកម្មជនសិទិ្ធលំនៅឋាន។ វីដេអូនេះ ក៏បង្ហាញផងដែរ​នូវសន្និសិទស្តីពី​ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព​របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុង Rio នា​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២។