ឧបករណ៍​ចាក់​សំឡេង

មាតិកា​សំឡេង៖ បើ​គ្មាន​ការ​ផ្តន្ទាទោស​គឺ ​គ្មាន​ការ​ការពារ ៖ ការ​ឆ្លើយ​តប​ចំពោះ​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​នៅ​កម្ពុជា

ថ្ងៃទី​២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ របាយការណ៍លីកាដូ "បើគ្មានការផ្តន្ទាទោសគឺ គ្មានការការពារ" ការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅកម្ពុជា បង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ក្នុងការការពារជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ក៏ដូចជាការផ្ដន្ទាទោសឱ្យបានត្រឹមត្រូវលើជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា។ របាយការណ៍នេះធ្វើឡើង ដោយផ្អែកលើការពិនិត្យឡើងវិញនៃសំណុំរឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលត្រូវបានបិទបញ្ចប់ចំនួន ២៣៧ករណី ដែលលីកាដូបានឃ្លាំមើលចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០១៤ ដល់ ចុងឆ្នាំ២០១៦។

Download: ទាញយក​មាតិកា​សំឡេង​ទាំងមូល
Download: ទាញយក​ជំពូក​មាតិកា​សំឡេង